Wat wij geloven

Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.

Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God.

Die voor ons mensen, en omwille van onze redding uit de hemel is neergedaald.
Hij is verwekt door de Heilige Geest, en als mens geboren uit de maagd Maria.
Hij is voor ons gekruisigd, gestorven en begraven.
Hij is opgestaan op de derde dag zoals het stond in de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen over de levenden en de doden.

Wij geloven in de Heilige Geest, de Helper en de Brenger van het Leven.
die uit de Vader en de Zoon voortkomt.

Wij geloven in de kerk van Christus, gebouwd op het apostolisch en profetisch fundament.

Wij geloven in de opstanding van de doden en in het eeuwig leven na de dood, amen.